Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Tạp chí Y học Việt Nam / Tổng hội Y học Việt Nam

Contributor(s): Tổng hội Y học Việt Nam.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: Hà Nội : Tổng hội Y dược học Việt Nam, 1955Description: 30 cm.ISSN: 18591868; 0868-3174.Subject(s): Y học -- Việt NamDDC classification: 610 Summary: Năm 2021: Tháng 1 - Số 1. Tập 498 *** SV200683, 684, 685 --- Tháng 1 - Số 2. Tập 498 *** SV200686, 687, 688 --- Tháng 2 - Số 1&2. Tập 499 *** SV200689, 690, 691 --- Năm 2020: Tháng 1 - Số 1&2.Tập 486 *** SV200620, 621, 622 --- Tháng 2 - Số 1&2. Tập 487 *** SV200623, 624, 625 --- Tháng 3 - Số 1. Tập 488 *** SV200626, 627, 628 --- Tháng 3 - Số 2. Tập 488 *** SV200629. 630, 631 --- Tháng 4 - Số 1. Tập 489 *** SV200632, 633, 634 --- Tháng 4 - Số 2. Tập 489 *** SV200635, 636, 637 --- Tháng 5 - Số 2. Tập 490 *** SV200638, 639, 640 --- Tháng 6 - Số 2. Tập 491 *** SV200641, 642, 643 --- Tháng 6 - Số 1. Tập 491 *** SV200644, 645, 646 --- Tháng 5 - Số 1. Tập 490 *** SV200647, 648, 649 --- Tháng 7 - Số 1 & 2. Tập 492 *** SV200650, 651, 652 --- Tháng 8 - Số 1. Tập 493 *** SV200653, 654, 655 --- Tháng 8 - Số 2. Tập 493 *** SV200656, 657, 658 --- Tháng 9 - số 1. Tập 494 *** SV200659, 660, 661 --- Tháng 9 - số 2. Tập 494 *** SV200662, 663, 664 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 495 *** SV200665, 666, 667 ---Tháng 10 - Số 2. Tập 495 *** SV200668, 669, 670 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 496 *** SV200671, 672, 673 --- Tháng 11 - Số 2. Tập 496 *** SV200674, 675, 676 --- Tháng 12 - Số 1. Tập 497 *** SV200677, 678, 679 --- Tháng 12 - Số 2. Tập 497 *** SV200680, 681, 682 --- Năm 2019: Tháng 1 - số 1. Tập 474 *** SV200560, 561, 562 --- Tháng 1 - số 2. Tập 474 *** SV200563,564, 565 --- Tháng 2 - số 1&2.Tập 475 *** SV200566, 567, 568 --- Tháng 3 - số 1&2. Tập 476*** SV200569, 570, 571 --- Tháng 4 - số 1. Tập 477 *** SV200572, 573, 574 --- Tháng 4 - số 2. Tập 477 *** SV200575, 576, 577 --- Tháng 5 - số 1. Tập 478 *** SV200578, 579, 580 --- Tháng 5 - số 2. Tập 478 *** SV200581, 582, 583 --- Tháng 6 - số 1. Tập 479 *** SV200584, 585, 586 --- Tháng 6 - số 2. Tập 479 *** SV200587, 588, 589 ---Tháng 7 - số 1&2. Tập 480 *** SV200590, 591, 592 --- Tháng 8 - số 1. Tập 481 *** SV200593, 594, 595 --- Tháng 8 - số 2. Tập 481 *** SV200596, 597, 598 ------Tháng 10 - số 2. Tập 483*** SV2000599, 600, 601------ Tháng 9 - số 1. Tập 482 *** SV200602, 603, 604 --- Tháng 9 - số 2. Tập 482 *** SV200605, 606, 607 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 483 *** SV200608, 609, 610 --- Tháng 11 - Số 2. Tập 484 *** SV200611, 612, 613 --- Tháng 12 - Số 1+2. Tập 485 *** SV200614, 615, 616 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 484 *** SV200617, 618, 619 ------- Năm 2018: Tháng 1 - số 1. Tập 462 ** SV200462, 463, 464 --- Tháng 1 - số 2. Tập 462 ** SV200465, 466, 467 --- Tháng 2 - số 1. Tập 463 *** SV200468, 469, 470 --- Tháng 2 - số 2. Tập 463 *** SV200471, 472, 473 --- Tháng 3 - số 1. Tập 465 *** SV200474, 475, 476 --- Tháng 3 - số 2. Tập 465 *** SV200477, 478, 479 --- Tháng 4 - số 1. Tập 466 *** SV200480, 481, 482 --- Tháng 4 - số 2. Tập 466 ** SV200483, 484, 485 ---- Tháng 5 - số 1. Tập 466 **SV200525, 526, 527 --- Tháng 5 - số 2. Tập 466 ** SV200528, 529 --- Tháng 6 - Số 1&2. Tập 467 **SV200530, 531 ----Tháng 7 - Số 1. Tập 468 ** SV200538, 539, 540, 541 ----Tháng 7 - Số 2. Tập 468 ** SV200542 --- Tháng 8 - Số 1&2. Tập 469** SV200546, 547, 548, 549 --- Tháng 9 - Số 1. Tập 470 ** SV200543 --- Tháng 9 - Số 2. Tập 470 ** SV200544, 545 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 471 ** SV 200550, 551 --- Tháng 10 - Số 2. Tập 471. SV 200552, 553 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 472. SV 200554 , 555, 556 --- Tháng 12 - Số 1&2. Tập 473 SV 200557, 558, 559 ---- Năm 2017: Tháng 1 - số 1. Tập 450 ** SV200486, 487, 488 --- Tháng 1 - số 2. Tập 450 ** SV200489, 490, 491 --- Tháng 2 - số 1. Tập 451 ** SV200492, 493, 494 --- Tháng 2 - số 2. Tập 451 ** SV200429, 430, 431 --- Tháng 3 - số 1. Tập 452 ** SV200432, 433, 434 --- Tháng 3 - số 2. Tập 452 ** SV200435, 436, 437 --- Tháng 4 - số 1. Tập 453 ** SV200438, 439, 440 --- Tháng 4 - số 2. Tập 453 ** SV200441, 442, 443 --- Tháng 5 - số 1. Tập 454 ** SV200444, 445, 446 --- Tháng 5 - số 2. Tập 454 ** SV200447, 448, 449 --- Tháng 6 - số 1. Tập 455 ** SV200450, 451, 452 ----Tháng 6 - số 2. Tập 455 ** SV200453, 454, 455 ----Tháng 7 - số 1. Tập 456 ** SV200456, 457, 458---- Tháng 7 - số 2. Tập 456 **SV200459, 460, 461 --- Tháng 8 - số 1. Tập 457 ** SV200495, 496, 497, 498, 499 --- Tháng 8 - số 2. Tập 457 ** SV200500, 501, 502, 503 --- Tháng 9 - số 1. Tập 458 ** SV200532, 533, 534 --- Tháng 9 - số 2. Tập 458 ** SV200535, 536, 537 --- Tháng 10 - số 1. Tập 459 ** SV200516, 517, 518 --- Tháng 10 - số 2. Tập 459 ** SV200519, 520, 521 --- Tháng 11 - số 1. Tập 460 ** SV200522, 523,524 --- Tháng 11 - Số 2. Tập 460 ** SV200510, 511, 512 --- Tháng 12 - số 1. Tập 461 ** SV200513, 514, 515 --- Tháng 12 - Số 2. Tập 461 ** SV200504, 505, 506, 507, 508 ---------- Năm 2016: Tháng 1-Số 1. Tập 438** SV200323, 324, 325, 326 --- Tháng 1-Số 2. Tập 438** SV200327, 328, 329, 330 --- Tháng 2-Số 1. Tập 439** SV200331, 332, 333, 334 -- Tháng 2-Số 2. Tập 439** SV200335, 336, 337, 338 --- Tháng 3 - số 1. Tập 440** SV200339, 340, 341, 342 --- Tháng 3 - Số 2 .Tập 440 **SV200343, 344, 345, 346 --- Tháng 4 - Số 1 .Tập 441 **SV200347, 348, 349, 350, 351 --- Tháng 4- Số 2 .Tập 441 **SV200352, 353, 354, 355, 356 --- Tháng 5 - Số 1 .Tập 442 **SV200382, 383, 384, 385 --- Tháng 5 - Số 2 .Tập 442 **SV200378, 379, 380, 381 --- Tháng 7 - Số 1. Tập 444 **SV200396, 397, 398 --- Tháng 7 - Số 2. Tập 444 **SV200399, 400, 401 --- Tháng 8 - Số 1. Tập 445 **SV200402, 403, 404 ---Tháng 8 - Số 2. Tập 445**SV200405, 406, 407 --- Tháng 9 - Số 1. Tập 446** SV200408, 409, 410 --- Tháng 9 - Số 2. Tập 446**SV200411, 412, 413 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 447 ** SV200414, 415, 416 --- Tháng 10 - Số 2. Tập 447 ** SV200417, 418, 419 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 448 *** SV200420 ---Tháng 11 - Số 2. Tập 448 **** SV200421 ----- Tháng 12 - Số 1. Tập 449 *** SV200422, 423-----Tháng 12 - Số 2. Tập 449 ****SV200424,425,426, 509 ----- Năm 2015: Tháng 1 - Số 1 .Tập 426 **SV200212, 213, 214, 215, 216 --- Tháng 1 - Số 2 .Tập 426 **SV200217, 218, 219, 220 --- Tháng 2 - Số 1 .Tập 427 **SV200221, 222, 223, 224, 225 --- Tháng 3 - Số 1 .Tập 428 **SV200226, 227, 228, 229, 230 --- Tháng 3 - Số 2.Tập 428 **SV200231, 232, 233, 234, 235 --- Tháng 4- Số 1. Tập 429 **SV200236, 237, 238, 239, 240 --- Tháng 4 - Số 2.Tập 429 **SV200241, 242, 243, 244, 245 --- Tháng 5-Số 1. Tập 430** SV200246, 247, 248, 249 --- Tháng 5-Số 2. Tập 430** SV200250, 251, 252 --- Tháng 6 - Số 1.Tập 431 **SV200253, 254, 255, 256, 257 --- Tháng 6 - Số 2 .Tập 431 **SV200258, 259, 260, 261, 262 --- Tháng 7 - Số 1 .Tập 432 **SV200263, 264, 265, 266, 267 --- Tháng 7- Số 2 .Tập 432 **SV200268, 269, 270, 271, 272 --- Tháng 8 - Số 1 .Tập 433 **SV200278, 279, 280, 281, 282 --- Tháng 8 - Số 2.Tập 433 **SV200273, 274, 275, 276, 277 --- Tháng 9 - Số 1 .Tập 434 **SV200283, 284, 285, 286, 287 ---Tháng 11-Số 1. Tập 436** SV200303, 304, 305, 306, 307 --- Tháng 11-Số 2. Tập 436** SV200308, 309, 310, 311, 312 --- Tháng 12-Số 1. Tập 437** SV200313, 314, 315, 316, 317,318 --- Tháng 12-Số 2. Tập 437** SV200319, 320, 321, 322 --- Năm 2014: Tháng 1 - Số 1.Tập 414 **SV200123, 124, 125, 126, 127 --- Tháng 1 - Số 2.Tập 414 **SV200128, 129, 130, 131, 132 --- Tháng 2- Số 1. Tập 415** SV200133,134,135,136,137, 138, 139, 140, 141, 142 --- Tháng 3 - Số 1. Tập 416** SV200143, 144, 145, 146 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 416** SV200147, 148, 149, 150 --- Tháng 4 – Số 1. Tập** SV200151, 152, 153, 154, 155 --- Tháng 4 – Số 2 - Tập 417** SV200156, 157, 158, 159, 160 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 418** SV200161, 162, 163, 164 --- Tháng 5 – Số 2. Tập 418** SV200165, 166, 167, 168, 169 --- Tháng 6 – Sồ 1. Tập 419** SV200170, 171, 172, 173, 174 --- Tháng 6- Số 2. Tập 419** SV200175, 176, 177, 178, 179 --- Thán 7 – Số 1. Tập 420** SV200184, 185, 186, 187 --- Tháng 7 – Số 2. Tập 420** SV200180, 181, 182, 183 --- Tháng 8 - Số 1.Tập 421 **SV200188, 189, 190, 191, 192 --- Tháng 8 – Số 2. Tập 421** SV200193, 194, 195, 196, 197 --- Tháng 9 - Số 1.Tập 422 **SV200198, 199, 200, 201, 202 --- Tháng 9 - Số 2.Tập 422 **SV200203, 204, 205, 206, 207 --- Tháng 12 - Số 1.Tập 425 **SV200208, 209, 210, 211 --- Năm 2013: Tháng 2 – Số 2. Tập 403** SV200122 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 404** SV200121 --- Tháng 4 – Số Đặc biệt. Tập 405** SV200120 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 406** SV200119 --- Tháng 6 – Số 1. Tập 407** SV200118 --- Tháng 6 – Số 2. Tập 407** SV200117 --- Tháng 7. Số 2. Tập 408**116 --- Tháng 8 – Số 1. Tập 409** SV200115 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 404** SV200121 --- Tháng 10 – Số 2. Tập 411** SV2000114 --- Tháng 11 – Số 1. Tập 412** SV200113 --- Tháng 12 – Số 1. Tập 413** SV2000112 Năm 2012: Tháng 1 – Số 1. Tập 389** SV200110, 111 --- Tháng 2 – Số 1. Tập 390** SV200109 --- Tháng 2 – Số 2. Tập 390** SV200108 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 391** SV200106 --- Tháng 4 – Số 1. Tập 392** SV200105 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 393** SV200103 --- Tháng 5 – Số 2. Tập 393** SV200102 --- Tháng 6 – Số 1. Tập 394** SV200101 --- Tháng 6 – Số 2. Tập 394** SV200100 --- Tháng 7 – Số 1. Tập 395** SV200099 --- Tháng 7 – Số 2. Tập 395** SV200098 --- Tháng 8 – Số 1. Tập 396** SV200097 --- Tháng 9 – Số 1. Tập 397** SV200096 ---Tháng 10 – Số 1. Tập 398** SV200095 --- Tháng 11 – Số 1. Tập 399** SV200094 --- Năm 2011: Tháng 1 – Số 1. Tập 377** SV200093 --- Tháng 1 – Số 2. Tập 377** SV200092 --- Tháng 2 – Số 1. Tập 378** SV200091 --- Tháng 2 – Số 2. Tập 378** SV200090 --- Tháng 3 – Số 1. Tập 379** SV200089 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 379** SV200088 --- Tháng 4 – Số 1. Tập 380** SV200087 --- Tháng 4 – Số 2. Tập 380** SV200107 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 381** SV200086 --- Tháng 5 – Số 2. Tập 381** SV200085 --- Tháng 6 – Số 1. Tập 382** SV200084 --- Tháng 6 – Số 2. Tập 382** SV200083 --- Tháng 7 – Số 1. Tập 383** SV200082 --- Tháng 7 – Số 2. Tập 383** SV200081 --- Tháng 8 – Số 1. Tập 384** SV200080 --- Tháng 9 – Số 1. Tập 385** SV200079 --- Tháng 10 – Số 1. Tập 386** SV200078 --- Tháng 10 – Số 2. Tập 386** SV200077 --- Tháng 11 – Số 1. Tập 387** SV200076 --- Tháng 11 – Số 2. Tập 387** SV200075 --- Tháng 12 – Số 1. Tập 388** SV200074 --- Tháng 12 – Số 2. Tập 388** SV200073 Năm 2009: Tháng 1 – Số 1. Tập 353** SV200043 --- Tháng 2 – Số 1. Tập 354** SV200042 --- Tháng 3 – Số 1. Tập 355** SV200041 --- Tháng 4 – Số 1. Tập 356** SV200040 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 357** SV200039 – Tháng 6 – Số 1. Tập 358** SV200038 ---Tháng 6 – Số 2. Tập 358** SV200037 --- Tháng 7 – Số 1. Tập 359** SV200036 ---Tháng 7-Số 2. Tập 359** SV200035 --- Tháng 8-Số 1. Tập 360** SV200034 --- Tháng 9-Số 1. Tập 361** SV200034 --- Tháng 10-Số 1. Tập 362** SV200032 --- Tháng 10-Số 2. Tập 362** SV200031 -- Tháng 11-Số 1. Tập 363** SV200030 --- Tháng 11-Số 2. Tập 363** SV200029 --- Tháng 12-Số 1. Tập 364** SV200028 --- Tháng 12-Số 2. Tập 364** SV200027 Năm 2006: Số 1. Tập 318** SV200072 --- Số 1. Tập 318** SV200072 --- Số 2. Tập 319** SV200071 ---Tháng 3. Tập 320** SV200069 --- Số 3. Tập 320 ** SV200070 --- Số 4. Tập 321** SV200068 --- Số 5. Tập 322** SV200067 --- Số 6. Tập 323** SV200066 --- Số 7. Tập 324** SV200065 --- Số 8. Tập 325** SV200064 --- Số 9. Tập 326** SV200063 --- Số 10. Tập 327** SV200062 --- Số 11. Tập 328** SV200061 --- Số 12. Tập 329** SV200060 Năm 2005: Số 4. Tập 309** SV200059 --- Số 5. Tập 310** SV200058 – Số 6. Tập 311** SV200057 --- Số 7. Tập 312** SV200056 --- Số 10. Tập 315** SV200055 --- Số 11. Tập 316** SV200054 --- Số 12. Tập 317** SV200053 --- Năm 2004: Số 1. Tập 294** SV200052 --- Số 3. Tập 296** SV200361 --- Số 4. Tập 297** SV200051 --- Số 5. Tập 298** SV200050 --- Số 7. Tập 300** SV200048 --- Tháng 7. Tập 300** SV200049 --- Số 9. Tập 302** SV200047 --- Số 10. Tập 303** SV200359 --- Năm 2002: Số 3. Tập 269** SV200368 --- Số 4. Tập 271** SV200046 --- Số 6. Tập 273** SV200045 --- Số 8. Tập 275** SV200044 --- Năm 2000: Số 2. Tập 244** SV200370 --- Số 4** SV200026 --- Số 7** SV200025 --- Số 8** SV200024 --- Số 9. Tập 276** SV200369 --- Năm 1995: Số 4. Tập 191** SV200004, 5 --- Số 5. Tập 192** SV200003 --- Số 7. Tập 194** SV2000357 --- Năm 1994: Số 7. Tập 182** SV200002 --- Số 9. Tập 184** SV200001 ol, Năm 1993.Số 8. Tập 174 *** SV200060
Giá sách ảo chứa tài liệu: Sách mới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)

Biểu ghi này có quá nhiều ĐKCB đính kèm (633). Xem toàn bộ thông tin ĐKCB.


Năm 2021: Tháng 1 - Số 1. Tập 498 *** SV200683, 684, 685 --- Tháng 1 - Số 2. Tập 498 *** SV200686, 687, 688 --- Tháng 2 - Số 1&2. Tập 499 *** SV200689, 690, 691 ---

Năm 2020: Tháng 1 - Số 1&2.Tập 486 *** SV200620, 621, 622 --- Tháng 2 - Số 1&2. Tập 487 *** SV200623, 624, 625 --- Tháng 3 - Số 1. Tập 488 *** SV200626, 627, 628 --- Tháng 3 - Số 2. Tập 488 *** SV200629. 630, 631 --- Tháng 4 - Số 1. Tập 489 *** SV200632, 633, 634 --- Tháng 4 - Số 2. Tập 489 *** SV200635, 636, 637 --- Tháng 5 - Số 2. Tập 490 *** SV200638, 639, 640 --- Tháng 6 - Số 2. Tập 491 *** SV200641, 642, 643 --- Tháng 6 - Số 1. Tập 491 *** SV200644, 645, 646 --- Tháng 5 - Số 1. Tập 490 *** SV200647, 648, 649 --- Tháng 7 - Số 1 & 2. Tập 492 *** SV200650, 651, 652 --- Tháng 8 - Số 1. Tập 493 *** SV200653, 654, 655 --- Tháng 8 - Số 2. Tập 493 *** SV200656, 657, 658 --- Tháng 9 - số 1. Tập 494 *** SV200659, 660, 661 --- Tháng 9 - số 2. Tập 494 *** SV200662, 663, 664 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 495 *** SV200665, 666, 667 ---Tháng 10 - Số 2. Tập 495 *** SV200668, 669, 670 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 496 *** SV200671, 672, 673 --- Tháng 11 - Số 2. Tập 496 *** SV200674, 675, 676 --- Tháng 12 - Số 1. Tập 497 *** SV200677, 678, 679 --- Tháng 12 - Số 2. Tập 497 *** SV200680, 681, 682 ---


Năm 2019: Tháng 1 - số 1. Tập 474 *** SV200560, 561, 562 --- Tháng 1 - số 2. Tập 474 *** SV200563,564, 565 --- Tháng 2 - số 1&2.Tập 475 *** SV200566, 567, 568 --- Tháng 3 - số 1&2. Tập 476*** SV200569, 570, 571 --- Tháng 4 - số 1. Tập 477 *** SV200572, 573, 574 --- Tháng 4 - số 2. Tập 477 *** SV200575, 576, 577 --- Tháng 5 - số 1. Tập 478 *** SV200578, 579, 580 --- Tháng 5 - số 2. Tập 478 *** SV200581, 582, 583 --- Tháng 6 - số 1. Tập 479 *** SV200584, 585, 586 --- Tháng 6 - số 2. Tập 479 *** SV200587, 588, 589 ---Tháng 7 - số 1&2. Tập 480 *** SV200590, 591, 592 --- Tháng 8 - số 1. Tập 481 *** SV200593, 594, 595 --- Tháng 8 - số 2. Tập 481 *** SV200596, 597, 598 ------Tháng 10 - số 2. Tập 483*** SV2000599, 600, 601------ Tháng 9 - số 1. Tập 482 *** SV200602, 603, 604 --- Tháng 9 - số 2. Tập 482 *** SV200605, 606, 607 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 483 *** SV200608, 609, 610 --- Tháng 11 - Số 2. Tập 484 *** SV200611, 612, 613 --- Tháng 12 - Số 1+2. Tập 485 *** SV200614, 615, 616 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 484 *** SV200617, 618, 619 -------


Năm 2018: Tháng 1 - số 1. Tập 462 ** SV200462, 463, 464 --- Tháng 1 - số 2. Tập 462 ** SV200465, 466, 467 --- Tháng 2 - số 1. Tập 463 *** SV200468, 469, 470 --- Tháng 2 - số 2. Tập 463 *** SV200471, 472, 473 --- Tháng 3 - số 1. Tập 465 *** SV200474, 475, 476 --- Tháng 3 - số 2. Tập 465 *** SV200477, 478, 479 --- Tháng 4 - số 1. Tập 466 *** SV200480, 481, 482 --- Tháng 4 - số 2. Tập 466 ** SV200483, 484, 485 ---- Tháng 5 - số 1. Tập 466 **SV200525, 526, 527 --- Tháng 5 - số 2. Tập 466 ** SV200528, 529 --- Tháng 6 - Số 1&2. Tập 467 **SV200530, 531 ----Tháng 7 - Số 1. Tập 468 ** SV200538, 539, 540, 541 ----Tháng 7 - Số 2. Tập 468 ** SV200542 --- Tháng 8 - Số 1&2. Tập 469** SV200546, 547, 548, 549 --- Tháng 9 - Số 1. Tập 470 ** SV200543 --- Tháng 9 - Số 2. Tập 470 ** SV200544, 545 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 471 ** SV 200550, 551 --- Tháng 10 - Số 2. Tập 471. SV 200552, 553 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 472. SV 200554 , 555, 556 --- Tháng 12 - Số 1&2. Tập 473 SV 200557, 558, 559 ----


Năm 2017: Tháng 1 - số 1. Tập 450 ** SV200486, 487, 488 --- Tháng 1 - số 2. Tập 450 ** SV200489, 490, 491 --- Tháng 2 - số 1. Tập 451 ** SV200492, 493, 494 --- Tháng 2 - số 2. Tập 451 ** SV200429, 430, 431 --- Tháng 3 - số 1. Tập 452 ** SV200432, 433, 434 --- Tháng 3 - số 2. Tập 452 ** SV200435, 436, 437 --- Tháng 4 - số 1. Tập 453 ** SV200438, 439, 440 --- Tháng 4 - số 2. Tập 453 ** SV200441, 442, 443 --- Tháng 5 - số 1. Tập 454 ** SV200444, 445, 446 --- Tháng 5 - số 2. Tập 454 ** SV200447, 448, 449 --- Tháng 6 - số 1. Tập 455 ** SV200450, 451, 452 ----Tháng 6 - số 2. Tập 455 ** SV200453, 454, 455 ----Tháng 7 - số 1. Tập 456 ** SV200456, 457, 458---- Tháng 7 - số 2. Tập 456 **SV200459, 460, 461 --- Tháng 8 - số 1. Tập 457 ** SV200495, 496, 497, 498, 499 --- Tháng 8 - số 2. Tập 457 ** SV200500, 501, 502, 503 --- Tháng 9 - số 1. Tập 458 ** SV200532, 533, 534 --- Tháng 9 - số 2. Tập 458 ** SV200535, 536, 537 --- Tháng 10 - số 1. Tập 459 ** SV200516, 517, 518 --- Tháng 10 - số 2. Tập 459 ** SV200519, 520, 521 --- Tháng 11 - số 1. Tập 460 ** SV200522, 523,524 --- Tháng 11 - Số 2. Tập 460 ** SV200510, 511, 512 --- Tháng 12 - số 1. Tập 461 ** SV200513, 514, 515 --- Tháng 12 - Số 2. Tập 461 ** SV200504, 505, 506, 507, 508 ----------


Năm 2016: Tháng 1-Số 1. Tập 438** SV200323, 324, 325, 326 --- Tháng 1-Số 2. Tập 438** SV200327, 328, 329, 330 --- Tháng 2-Số 1. Tập 439** SV200331, 332, 333, 334 -- Tháng 2-Số 2. Tập 439** SV200335, 336, 337, 338 --- Tháng 3 - số 1. Tập 440** SV200339, 340, 341, 342 --- Tháng 3 - Số 2 .Tập 440 **SV200343, 344, 345, 346 --- Tháng 4 - Số 1 .Tập 441 **SV200347, 348, 349, 350, 351 --- Tháng 4- Số 2 .Tập 441 **SV200352, 353, 354, 355, 356 --- Tháng 5 - Số 1 .Tập 442 **SV200382, 383, 384, 385 --- Tháng 5 - Số 2 .Tập 442 **SV200378, 379, 380, 381 --- Tháng 7 - Số 1. Tập 444 **SV200396, 397, 398 --- Tháng 7 - Số 2. Tập 444 **SV200399, 400, 401 --- Tháng 8 - Số 1. Tập 445 **SV200402, 403, 404 ---Tháng 8 - Số 2. Tập 445**SV200405, 406, 407 --- Tháng 9 - Số 1. Tập 446** SV200408, 409, 410 --- Tháng 9 - Số 2. Tập 446**SV200411, 412, 413 --- Tháng 10 - Số 1. Tập 447 ** SV200414, 415, 416 --- Tháng 10 - Số 2. Tập 447 ** SV200417, 418, 419 --- Tháng 11 - Số 1. Tập 448 *** SV200420 ---Tháng 11 - Số 2. Tập 448 **** SV200421 ----- Tháng 12 - Số 1. Tập 449 *** SV200422, 423-----Tháng 12 - Số 2. Tập 449 ****SV200424,425,426, 509 -----

Năm 2015: Tháng 1 - Số 1 .Tập 426 **SV200212, 213, 214, 215, 216 --- Tháng 1 - Số 2 .Tập 426 **SV200217, 218, 219, 220 --- Tháng 2 - Số 1 .Tập 427 **SV200221, 222, 223, 224, 225 --- Tháng 3 - Số 1 .Tập 428 **SV200226, 227, 228, 229, 230 --- Tháng 3 - Số 2.Tập 428 **SV200231, 232, 233, 234, 235 --- Tháng 4- Số 1. Tập 429 **SV200236, 237, 238, 239, 240 --- Tháng 4 - Số 2.Tập 429 **SV200241, 242, 243, 244, 245 --- Tháng 5-Số 1. Tập 430** SV200246, 247, 248, 249 --- Tháng 5-Số 2. Tập 430** SV200250, 251, 252 --- Tháng 6 - Số 1.Tập 431 **SV200253, 254, 255, 256, 257 --- Tháng 6 - Số 2 .Tập 431 **SV200258, 259, 260, 261, 262 --- Tháng 7 - Số 1 .Tập 432 **SV200263, 264, 265, 266, 267 --- Tháng 7- Số 2 .Tập 432 **SV200268, 269, 270, 271, 272 --- Tháng 8 - Số 1 .Tập 433 **SV200278, 279, 280, 281, 282 --- Tháng 8 - Số 2.Tập 433 **SV200273, 274, 275, 276, 277 --- Tháng 9 - Số 1 .Tập 434 **SV200283, 284, 285, 286, 287 ---Tháng 11-Số 1. Tập 436** SV200303, 304, 305, 306, 307 --- Tháng 11-Số 2. Tập 436** SV200308, 309, 310, 311, 312 --- Tháng 12-Số 1. Tập 437** SV200313, 314, 315, 316, 317,318 --- Tháng 12-Số 2. Tập 437** SV200319, 320, 321, 322 ---

Năm 2014: Tháng 1 - Số 1.Tập 414 **SV200123, 124, 125, 126, 127 --- Tháng 1 - Số 2.Tập 414 **SV200128, 129, 130, 131, 132 --- Tháng 2- Số 1. Tập 415** SV200133,134,135,136,137, 138, 139, 140, 141, 142 --- Tháng 3 - Số 1. Tập 416** SV200143, 144, 145, 146 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 416** SV200147, 148, 149, 150 --- Tháng 4 – Số 1. Tập** SV200151, 152, 153, 154, 155 --- Tháng 4 – Số 2 - Tập 417** SV200156, 157, 158, 159, 160 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 418** SV200161, 162, 163, 164 --- Tháng 5 – Số 2. Tập 418** SV200165, 166, 167, 168, 169 --- Tháng 6 – Sồ 1. Tập 419** SV200170, 171, 172, 173, 174 --- Tháng 6- Số 2. Tập 419** SV200175, 176, 177, 178, 179 --- Thán 7 – Số 1. Tập 420** SV200184, 185, 186, 187 --- Tháng 7 – Số 2. Tập 420** SV200180, 181, 182, 183 --- Tháng 8 - Số 1.Tập 421 **SV200188, 189, 190, 191, 192 --- Tháng 8 – Số 2. Tập 421** SV200193, 194, 195, 196, 197 --- Tháng 9 - Số 1.Tập 422 **SV200198, 199, 200, 201, 202 --- Tháng 9 - Số 2.Tập 422 **SV200203, 204, 205, 206, 207 --- Tháng 12 - Số 1.Tập 425 **SV200208, 209, 210, 211 ---

Năm 2013: Tháng 2 – Số 2. Tập 403** SV200122 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 404** SV200121 --- Tháng 4 – Số Đặc biệt. Tập 405** SV200120 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 406** SV200119 --- Tháng 6 – Số 1. Tập 407** SV200118 --- Tháng 6 – Số 2. Tập 407** SV200117 --- Tháng 7. Số 2. Tập 408**116 --- Tháng 8 – Số 1. Tập 409** SV200115 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 404** SV200121 --- Tháng 10 – Số 2. Tập 411** SV2000114 --- Tháng 11 – Số 1. Tập 412** SV200113 --- Tháng 12 – Số 1. Tập 413** SV2000112

Năm 2012: Tháng 1 – Số 1. Tập 389** SV200110, 111 --- Tháng 2 – Số 1. Tập 390** SV200109 --- Tháng 2 – Số 2. Tập 390** SV200108 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 391** SV200106 --- Tháng 4 – Số 1. Tập 392** SV200105 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 393** SV200103 --- Tháng 5 – Số 2. Tập 393** SV200102 --- Tháng 6 – Số 1. Tập 394** SV200101 --- Tháng 6 – Số 2. Tập 394** SV200100 --- Tháng 7 – Số 1. Tập 395** SV200099 --- Tháng 7 – Số 2. Tập 395** SV200098 --- Tháng 8 – Số 1. Tập 396** SV200097 --- Tháng 9 – Số 1. Tập 397** SV200096 ---Tháng 10 – Số 1. Tập 398** SV200095 --- Tháng 11 – Số 1. Tập 399** SV200094 ---

Năm 2011: Tháng 1 – Số 1. Tập 377** SV200093 --- Tháng 1 – Số 2. Tập 377** SV200092 --- Tháng 2 – Số 1. Tập 378** SV200091 --- Tháng 2 – Số 2. Tập 378** SV200090 --- Tháng 3 – Số 1. Tập 379** SV200089 --- Tháng 3 – Số 2. Tập 379** SV200088 --- Tháng 4 – Số 1. Tập 380** SV200087 --- Tháng 4 – Số 2. Tập 380** SV200107 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 381** SV200086 --- Tháng 5 – Số 2. Tập 381** SV200085 --- Tháng 6 – Số 1. Tập 382** SV200084 --- Tháng 6 – Số 2. Tập 382** SV200083 --- Tháng 7 – Số 1. Tập 383** SV200082 --- Tháng 7 – Số 2. Tập 383** SV200081 --- Tháng 8 – Số 1. Tập 384** SV200080 --- Tháng 9 – Số 1. Tập 385** SV200079 --- Tháng 10 – Số 1. Tập 386** SV200078 --- Tháng 10 – Số 2. Tập 386** SV200077 --- Tháng 11 – Số 1. Tập 387** SV200076 --- Tháng 11 – Số 2. Tập 387** SV200075 --- Tháng 12 – Số 1. Tập 388** SV200074 --- Tháng 12 – Số 2. Tập 388** SV200073

Năm 2009: Tháng 1 – Số 1. Tập 353** SV200043 --- Tháng 2 – Số 1. Tập 354** SV200042 --- Tháng 3 – Số 1. Tập 355** SV200041 --- Tháng 4 – Số 1. Tập 356** SV200040 --- Tháng 5 – Số 1. Tập 357** SV200039 – Tháng 6 – Số 1. Tập 358** SV200038 ---Tháng 6 – Số 2. Tập 358** SV200037 --- Tháng 7 – Số 1. Tập 359** SV200036 ---Tháng 7-Số 2. Tập 359** SV200035 --- Tháng 8-Số 1. Tập 360** SV200034 --- Tháng 9-Số 1. Tập 361** SV200034 --- Tháng 10-Số 1. Tập 362** SV200032 --- Tháng 10-Số 2. Tập 362** SV200031 -- Tháng 11-Số 1. Tập 363** SV200030 --- Tháng 11-Số 2. Tập 363** SV200029 --- Tháng 12-Số 1. Tập 364** SV200028 --- Tháng 12-Số 2. Tập 364** SV200027

Năm 2006: Số 1. Tập 318** SV200072 --- Số 1. Tập 318** SV200072 --- Số 2. Tập 319** SV200071 ---Tháng 3. Tập 320** SV200069 --- Số 3. Tập 320 ** SV200070 --- Số 4. Tập 321** SV200068 --- Số 5. Tập 322** SV200067 --- Số 6. Tập 323** SV200066 --- Số 7. Tập 324** SV200065 --- Số 8. Tập 325** SV200064 --- Số 9. Tập 326** SV200063 --- Số 10. Tập 327** SV200062 --- Số 11. Tập 328** SV200061 --- Số 12. Tập 329** SV200060

Năm 2005: Số 4. Tập 309** SV200059 --- Số 5. Tập 310** SV200058 – Số 6. Tập 311** SV200057 --- Số 7. Tập 312** SV200056 --- Số 10. Tập 315** SV200055 --- Số 11. Tập 316** SV200054 --- Số 12. Tập 317** SV200053 ---

Năm 2004: Số 1. Tập 294** SV200052 --- Số 3. Tập 296** SV200361 --- Số 4. Tập 297** SV200051 --- Số 5. Tập 298** SV200050 --- Số 7. Tập 300** SV200048 --- Tháng 7. Tập 300** SV200049 --- Số 9. Tập 302** SV200047 --- Số 10. Tập 303** SV200359 ---

Năm 2002: Số 3. Tập 269** SV200368 --- Số 4. Tập 271** SV200046 --- Số 6. Tập 273** SV200045 --- Số 8. Tập 275** SV200044 ---

Năm 2000: Số 2. Tập 244** SV200370 --- Số 4** SV200026 --- Số 7** SV200025 --- Số 8** SV200024 --- Số 9. Tập 276** SV200369 ---

Năm 1995: Số 4. Tập 191** SV200004, 5 --- Số 5. Tập 192** SV200003 --- Số 7. Tập 194** SV2000357 ---

Năm 1994: Số 7. Tập 182** SV200002 --- Số 9. Tập 184** SV200001 ol,

Năm 1993.Số 8. Tập 174 *** SV200060

ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ

Hiện tại có 1 kỳ ấn phẩm liên quan đến nhan đề này.

Tại thư viện: Thư viện Bệnh viện phụ sản trung ương

Ký hiệu phân loại: 610 YHVN

1 tháng 2 số. Có từ năm 2000

ÂPĐK từ: 01/01/2000 tới: Hiện tại

1 tháng 2 số. Có từ năm 2000

4 Kỳ ấn phẩm gần đây nhất:

Số Ngày xuấn bản Ngày nhận Trạng thái Ghi chú

Hiển thị chi tiết

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem chi tiết